Järvenpään Seudun Nuorkauppakamari

Säännöt

JÄRVENPÄÄN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY

SÄÄNNÖT

HYVÄKSYTTY VUOSIKOKOUKSESSA VUONNA 2016

 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Järvenpään Seudun Nuorkauppakamari ry ja kotipaikka on Järvenpään kaupunki. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimitystä Junior Chamber Järvenpää. Yhdistyksen toimialue on Järvenpään talousalue.

 

2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Junior Chamber International Inc. (JCI)-nimisen kansainvälisen järjestön(seuraavassa JCI) kanssa ja Suomen Nuorkauppakamari ry:n (seuraavassa keskusliitto) jäsenenä kehittää nuorten miesten ja naisten yksilöllisiä kykyjä ja kannustaa heidän yhteisiä ponnistelujaan parantaa ihmiskunnan taloudellista, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Tätä varten yhdistys antaa jäsenilleen tilaisuuden

 1. Kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen,
 2. Kehittää johtaja edellytyksiään osallistumalla yhdistyksen toimintaan ja sen tarjoamaan koulutukseen,
 3. Osallistua aktiivisesti yhteiskunnan ja oman yhdyskuntansa taloudelliseen, sosiaaliseen ja henkiseen kehittämiseen,
 4. Antaa taloudellista valistusta yhteiskunnan muille jäsenille sekä
 5. Lisätä ymmärrystä ja yhteistyötä eri yhteiskuntaryhmien ja kansojen kesken.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa tai muuta välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

 

3. TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. Antaa jäsenilleen mahdollisuuden toimia yhdistyksen vastuullisissa tehtävissä sekä osallistua Keskusliiton ja JCI:n toimintaan
 2. Järjestää kokouksia, kursseja, koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä
 3. Toteuttaa projekteja Keskusliiton suositusten tai ohjelmien ja paikallisten tarpeiden pohjalta sekä
 4. Edustaa jäseniään Keskusliitossa, suhteissa toimialueensa viranomaisiin, yrityksiin ja muihin järjestöihin sekä erityisesti pyrkii säilyttämään kiinteän kosketuksen Helsingin kauppakamariin.

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa asianomaisen viranomaisen luvan saatuaan sekä omistaa toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista irtaimistoa ja muuta omaisuutta.

 

4    JÄSENET

Yhdistykseen voi varsinaisia jäseninä kuulua yhdistyksen toiminta – alueen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon palveluksessa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet alle 40 –vuotiaat henkilöt. Jäsenen on erottava yhdistyksessä sen kalenterivuoden päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 40 vuotta. Ilman erityistä syytä ei jäseneksi voida valita alle 25- vuotiasta henkilöä.

Varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan yhdistyksen hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilö, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä kannattaa. Samalla tavoin yhdistys voi kutsua kunniajäsenen edellä mainitusta ikärajoituksesta poiketen. Kannatusjäsen, jona voi olla myös juridinen henkilö, kutsuu yhdistyksen hallitus. Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun, mutta kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista. Kunniajäsenellä ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

 

5  JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittaa siitä yhdistyslain 13 pykälän mukaisesti. Ero astuu     voimaan saman vuoden lopussa, jolloin siitä on ilmoitettu. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan tai on toiminut yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

Mikäli yhdistyksen jäsen liittyy jäseneksi toiseen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, on hän velvollinen eroamaan alkuperäisestä jäsenyhdistyksestään heti, mutta eroava jäsen on vastuussa jäsenmaksuvelvoitteiden täyttämisestä eroamisvuoden loppuun.

 

6 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Hallitus kutsuu yhdistyksen vuosittain lokakuussa vaalikokoukseen ja helmikuussa vuosikokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Sähköpostitse lähetettävä kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsen, joka haluaa määrätyn asian käsiteltäväksi kokouksessa, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

 

7 VAALIKOKOUS

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavaa toimintavuotta varten seuraavat asiat:

 1. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
 2. Päätetään tarkemmin hallituksen jäsenten lukumäärästä sääntöjen 11 pykälän rajoissa.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kolme(3) varapuheenjohtajaa ja muut hallituksen jäsenet.
 4. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

8 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta.
 2. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto.
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 4. Vahvistetaan kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma.
 5. Määrätään liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus ja vahvistetaan toimintasuunnitelmaan perustuva talousarvio.
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9 YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrätyn asian käsittelemiseksi vaatii.

 

10 KOKOUSMENETTELY

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään avoimesti äänestyksen perusteella, ellei suljettua äänestystä vaadita. Kuitenkin päätökset, jotka koskevat jäseneksi kutsumista, tehdään aina suljetussa äänestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

11 HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, edellinen puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 1-5 muuta jäsentä. DP (Tulevan vuoden puheenjohtaja) kuuluu myös hallitukseen. Hallituksen jäsenen toimikausi on vaalikokousta seuraava toimintavuosi. Edellisen vuoden puheenjohtaja on hallituksen jäsen ilman erillistä valintaa. Hallituksen jäseneksi voidaan valita vain yhdistyksen varsinainen jäsen. Henkilöä ei voida valita hallitukseen samaan tehtävään kuin kerran. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen päätöksestä tulee ehdotus, jota enemmistö sen jäsenistä kannattaa, paitsi jäsenehdotukset yhdistyksen kokoukselle ja jäsenen erottaminen, jossa tarvittava enemmistö ¾ hallituksen koko jäsenmäärästä.

 

12 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita. Hallituksen tehtävänä on mm:

 1. Vahvistaa itselleen toimintaohjeet sekä jäsentensä keskinäinen työnjako,
 2. Valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat,
 3. Ohjata ja valvoa projektityöskentelyä,
 4. Nimittää yhdistykselle sihteeri ja rahastonhoitaja sekä tiedottaja, elleivät hallituksen jäsenet toimi kyseisissä tehtävissä sekä projektinjohtajat ym. tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää näiden tehtävistä ja mahdollisista palkkioista.

 

13 PUHEENJOHTAJA

Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä vuosikokousta lukuun ottamatta sellaisissa yhdistyksen kokouksissa, joihin ei kokouksessa valita muuta puheenjohtajaa. Puheenjohtaja pitää huolta siitä, että yhdistys toimii tarkoituksensa mukaisesti. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hoitavat hänen tehtäviään vapapuheenjohtajat siinä järjestyksessä kuin heidät on valittu.

 

14 TOIMINTALOHKOT

Yhdistyksen toimintaohjelmaansa ottamien projektien suunnittelu ja toteuttaminen suoritetaan hallituksen ohjeiden mukaan. Varapuheenjohtajat ohjaavat ja koordinoivat toimintalohkojen toimintaa hallituksen vahvistaman työnjaon mukaisesti sekä pitävät yhteyttä keskusliiton vastaaviin projektijohtajiin.  Tärkeimpiä projekteja varten voidaan nimittää erityisiä projektijohtajia.

 

15 NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

16 TOIMINTA – JA TILIKERTOMUKSET

Yhdistyksen toiminta – ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta toimittaa tilintarkastajille yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitteineen. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta palauttaa toimintakertomus ja tilinpäätös hallitukselle sekä samalla liittää niihin tarkastuskertomuksensa.

 

17 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää ne lausuntoineen yhdistyksen kokouksessa käsiteltäviksi.  Kokouskutsussa tulee muutosehdotuksen esiintyä kokonaisuudessaan. Ehdotus tulee hyväksytyksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kokouksessa kannattaa. Ennen kuin muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi, on keskusliiton hallituksen hyväksyttävä se.

 

18  YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vaali – tai vuosikokous.  Vähintään 2/3 annetuista äänistä tulee molemmissa kokouksissa kannattaa purkamispäätöstä. Purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen on myös päätettävä yhdistyksen varojen käytöstä ottaen huomioon sen, että varoilla on pyrittävä tukemaan jotain Suomen elinkeinoelämälle hyödyllistä tarkoitusta.